Infantil

La nova estructura del sistema educatiu considera l’Educació Infantil com una etapa educativa organitzada en dos cicles, 0-3 anys i 3-6 anys, anomenats a Catalunya Llar d’Infants i Parvulari respectivament.

En el nostre Centre s’imparteix el Segon Cicle d’Educació Infantil que comprèn 3 nivells educatius, de caràcter no obligatori ( P-3,P-4,P-5)

Durant aquest període l’infant perfecciona la seva capacitat d’anàlisi perceptiva, així com les habilitats sensoriomotrius. Abandona progressivament el seu egocentrisme a mesura que va augmentant la quantitat i la qualitat de la seva participació social, de jocs solitaris passa a jocs cooperatius i desenvolupa la funció simbòlica.

En finalitzar l’Etapa d’Educació Infantil, els infants han d’haver adquirit unes capacitats que els possibilitin viure unes relacions estables i afectives amb si mateixos i els altres, un coneixement i interpretació de l’entorn, així com l’adquisició d’uns instruments d’aprenentatge, que els permetrà anar formant part d’una societat culturalment organitzada.

Les quatre grans àrees de treball de L’Educació Infantil són:

Descoberta d’un mateix (Coneixement de la pròpia persona i la noció d’identitat que es constitueix en interacció amb l’entorn)

Descoberta de l’entorn natural i social (Es pot emprendre des de tots els àmbits on transcorre la vida dels infants: el familiar, l’escolar, el barri i el poble)

Intercomunicació i llenguatges (S’inclouen els llenguatges: verbal, musical, plàstic i matemàtic)

Religió (La primera i segona infantesa representen el temps de l’anomenada socialització i de l’educació humana i cristiana en la família, en l’escola i en la comunitat cristiana, i per això se les ha de considerar com un moment decisiu per al futur camí de la fe)

Les àrees d’Infantil són treballades a partir dels projectes i realitzant activitats de lògico-matemàtica, grafomotricitat, psicomotricitat, joc simbòlic (racons), llengua anglesa, religió i música.

Un altre tema de treball important és el PROGRAMA DESTÍ LA SALLE CATALUNYA (Desenvolupament i Estimulació de les Intel•ligències de l’alumne). Concretament a l’Etapa d’Infantil, el programa s’anomena ULISSES. Dins d’aquest programa apareixen diferents subprogrames: Xarxes Neuronals, Circuits, Optimis, Sensor i Crea, amb els quals es treballen diferents àrees:

  • Àrea d’estimulació primerenca neuronal
  • Àrea neuromotora
  • Àrea perceptivo-cognitiva
  • Àrea creativitat – intel•ligència lateral 

Els objectius principals del parvulari del Centre són:

  • Fomentar el desenvolupament personal amb autonomia.
  • Adquirir els valors necessaris per conviure en societat.

 Criteris d’avaluació

Guia d’infantil 2018-19

Xandalls i bates
Enllaços
AMiPA
AEG EROL
3r Temps
Fem Equip
La Salle Catalunya
Symbaloo – Llamps i Trons